https://porquesabernokupalugar.files.wordpress.com/2012/02/logolacaixa.gif                                                                                                                                                                                                  Ciber@ula Poblenou

                 Associació de gent gran

   Obra social Fundació “La Caixa”

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ANY 2018 DE LA CIBER@ULA POBLENOU QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE MARÇ 2019 AL LOCAL DE L’ENTITAT.

 

Obra l’assemblea la  secretària Marga Granel per tant de presentar els canvis de junta d’aquest any 2018, a consecuència de la sortida forzosa, per termini de la Legislatura, del Senyor Lluis Canela. Per tant el Vicepresident Antonio Tribes assumeix el càrrec de President i M. Carmen Domènech el de Vicepresidenta.

A continuació pren la paraula al Pte. Senyor Antonio Tribes, agraint la presència de tots els socis assistents com a demostració d’interès per coneixer el que té que exposar la Junta i aquesta escoltar els suggeriments que ells creguin oportuns.

Novament presenta els membres de Junta que presideixen la taula i també a la resta que està present a la sala, agraint a la vegada la seva implicació i col.laboració dins la Ciber@ula.

Fa esment de que diversos membres de Junta i Voluntaris donen classes que complementen les que rebem de UPC i empreses TASCA I ESPORT 3.

També recorda als assistents que tots el càrrecs de Junta i Voluntaris son gratuïts i que a més de fer les funcions típiques de una Junta també cuidem de l’obertura i tancament del local, serveis com: cafetera, font d’aigua, sanitaris, etc. I com no atendres els socis i tenir cura de tot el patrimoni de que disposem (propi i el que tenim en dipòsit).

Acaba comentant la política de transperència que es lema de la Associació, que és “la porta de secretaria es sempre oberta a qualsevol soci que vulgui dir o demanar quelcom, sempre serà atés”.

A continuació dona la paraula a la secretaria Marga Granel, per passar a l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

La Senyora Marga Granel va llegir l’Acta de l’assemblea anterior, sent aprovada per unanimitat.

2.- ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 2018

 Com que el tema cursos ho porta la Marga, segueix amb la paraula i ens posa al corrent dels cursos i activitats realitzades  durant  l’any 2018.

Dins dels 2 semestres d l’any l’UPC ens ofereix cursos de: INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA, IMATGES PER RECORDAR, FER TRÀMITS PER INTERNET,  PEREPARA LA TEVA SORTIDA I CONECTA’T A LA XARXA.

A través de les Empreses Tasca i Esport3, fem: CATALÀ, MEMÒRIA, GRANS LECTORS I PINTURA I DIBUIX.

Apart  tenim  membres de Junta com Antonio Tribes, Enric Ollé, Joan Nogueron i Voluntaris Alfonso Martin, Agustin Verdiel i Albert Ibañez que imparteixen classes d’inici a la Informàtica, Repàs Informàtic, Mòbils, Presentacions, Photoshop i també tenim una voluntaria Roser Coronel que cuida i fa de suport a les classes de Grans Lectors.

També hem fet tallers d’humanitats que la Fundació anomena GENT 3.0 i  BENESTAR I SALUT, com:

ALIMENTA EL TEU BENESTAR, ENTRENA’T, ACTIVA’T  I  –DOLOR + VIDA , apart dels tallers anomenats hem de destacar el taller EN FORMA-1 que varem iniciar amb molt bona acollida per part dels socis i que per manca  d’espai es realitza al local de la COORDINADORA DEL BARRI, dels que n’estem molt agraïts .

Hem ofert alguna sessió de CINE FORUM, TAMBÉ AL LOCAL DE LA Coordinadora.

Els objectius de 2018 han estat assolits, al menys per part de la Fundació, que així ens ho ha fet saber.

Apart de cursos, durant l’any 2018 hem fet altres activitats, com EXCURSIONS, VISITES CULTURALS I XERRADES. També hem participat a les festes de Maig del barri (comissió d’art) i Festa Major. Hem organitzat per els socis el  tradicional PICA – PICA abans de vacances d’estiu i de Nadal. I finalment hem participat al concurs de pesebres de la FATEC.

3.-PREVISIÓ D’ACTIVITATS PER 2019

La Marga ens comenta que de cara al 2019 seguirem amb els mateixos tallers i a ser possible els ampliarem.

Dins del programa GENT 3.0 es faran diversos tallers, aquells que la Fundació tingui o estigui preparant, Aquest any 2019 ja hem pogut començar amb un nou taller de EN FORMA I alguns de BENESTAR I SALUT, per tant intentarem poder ampliar el màxim aquests tallers.

Cal recordar que  la pàgina WEB de la Ciber@ula, en funcionament des de fa temps, es un bon vehicle per conèixer totes les nostres activitats i també es un museu fotogràfic dels actes fets.

4.-PRESENTACIÓ DE COMPTES I PRESSUPOST 2019

El Senyor Josep Mª Perez (tresorer) fa la presentació de l’estat d’ingressos i despeses de l’any 2018 i balanç de situació, exposats a Secretaria, aixi com el pressupostos per l’any 2019 indicants sobre aquest punt que la FUNDACIÓ tornarà a rebaixar la subvenció anual. Sent aprovat tot per unanimitat.

Aquest document està al final de l’acta.

5.-TORN OBERT  DE PARAULES

El Sr. Albert Ibañez soci nº854 ens pregunta si de cara al 2019 ja algun projecte de nova inversió.Se li respon que de moment no hi ha cap prespectiva al respecte.

 El Sr. Juan José Evangelio Segui soci nº324 pregunta extranyat, com és que la Fundació ens rebaixa la subvenció, si La Caixa cada any té més guanys. Se li respon que la Fundació es apart de La Caixa, o sigui que ells reben uns diners del quals fan l’ús que creuen convenient. Aquest any 2018 i següents donen més recursos a INVESTIGACIÓ que no els ESPAIS CAIXA.

La socia  nº1903 Sra. Vicenta Jariod Fontanet i el soci nº2100 Sr. Gabriel Moret Compte, fan la mateixa preguna que el Sr. Evangelio i la resposta evidenment es la mateixa per part nostre. La Sra. Jariod també pregunta com és que no ens donen un nou local i el Pte Sr. Tribes li respon que cada reunió de zones que hi participem, fem la mateixa petició, que evidenment queda a l’aire.

La Sra. Mª Carme Samper socia nº858 pregunta si en les classes de Mòbils hi hauria la possibilitat de poder assesorar a persones invidents de cara a l’ús d’aquest aparell. Se li respon que ho consultarem, però es dificil ja que els que imparteixen aquestes classes no estàn preparats per aquesta tasca,

Tot seguit es dona per conclosa l’Assemblea a les 18,25 h.